هزینه درج آگهی در هفته‌نامه پزشکی امروز از فروردین لغایت اسفند ۹۷

* مبنای محاسبه برحسب تومان می‌باشد 

 

تیراژ: ۴۳۰۰۰ نسخه                     سال انتشار ۲۸-۲۷

توزیع در سراسر کشور از طریق پست

 

       صفحات   تمام صفحه    ۱/۲ صفحه  ۱/۴ صفحه ۱/۸ صفحه   ۹×۸/۵   ۶×۸/۵   ۳×۸/۵
  ۴۰×۲۷/۵     ۲۰×۲۷/۵

  ۲۰×۱۳/۵

  ۱۰×۲۷/۵

   ۱۰×۱۳/۵

           اول         —          —    ۵/۰۰۰/۰۰۰       —       —       —       —
           آخر         —    ۸/۰۰۰/۰۰۰    ۴/۵۰۰/۰۰۰    ۲/۵۰۰/۰۰۰       —       —       —
           دوم         —    ۷/۰۰۰/۰۰۰    ۴/۰۰۰/۰۰۰    ۲/۲۰۰/۰۰۰       —       —       —
           سوم         —    ۷/۰۰۰/۰۰۰    ۴/۰۰۰/۰۰۰    ۲/۲۰۰/۰۰۰      —       —       —
  دو صفحه ماقبل آخر         —     ۶/۰۰۰/۰۰۰    ۳/۵۰۰/۰۰۰    ۱/۸۰۰/۰۰۰      —       —       —
           فرد         —     ۵/۰۰۰/۰۰۰    ۳/۰۰۰/۰۰۰    ۱/۶۰۰/۰۰۰      —       —       —
           زوج    ۷/۰۰۰/۰۰۰     ۴/۰۰۰/۰۰۰    ۲/۵۰۰/۰۰۰    ۱/۴۰۰/۰۰۰  ۷۵۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰  ۲۵۰/۰۰۰

 

تلفن:  ۸۸۸۴۶۳۲۰ - ۸۸۸۴۶۳۰۱

فاکس:  ۸۸۳۰۴۵۴۷

info@pezeshkyemrooz.com